ارسال مقاله

 • انواع فایل های مجاز : doc, docx, pdf.
 • قیمت: 20,000 تومان
سوالات متداول
سوالات اخیر شما
 1. مقاله موفق کاملا روی موضوع پایان نامه و موضوع مورد بحث تمرکز می کند.
 2. مقاله نشان می دهد که نویسنده عمیقا موضوع مقاله و منابع استفاده شده را درک کرده است.
 3. مقاله نشان می دهد که نویسنده منابع زیادی از جمله مقالات نویسندگان معتبر را به خوبی مطالعه کرده است.
 4. مقاله نظرات مخالف را نیز مورد بررسی قرار می دهد و نشان می دهد که مطلب ارائه شده در مقاله معتبر تر است.
 5. سازماندهی روند مقاله بصورت منطقی.
 6. هر نکته ای توسط مطالب ثابت شده و مثال ها حمایت می شوند.
 7. مطالب باید اصل باشند و از جایی کپی نشده باشند.
 8. از فرمت استاندارد مقاله نویسی پیروی کند.
 9. بهتر است مقاله را به زبان انگلیسی ترجمه کنید.

کلیدواژه مرتبط به موضوع اصلی که به خوانندگان کمک میکند مفهوم اصلی را دریابند.

معمولا بین 5 تا 7 روز کاری زمان می برد.