مدارک دانشگاهی و سوابق تدریس
 • دانشجوی دوره روزانه دکتری فیزيک، ذرات بنیادی و نظريه میدان ها ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده فیزيک
 • اخذ مدرک کارشناسی رشته فیزيک حالت جامد از دانشگاه پیام نور کرمانشاه
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته فیزيک اتمی مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • سابقه تدريس در دانشگاه پیام نور مرکز کنگاور )
 • سابقه تدريس در دانشگاه آزاد اسلامی کرج ) 
 • سابقه تدريس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق)
تماس با دکتر روح الله شیراوند
فعالیت های حرفه ای و اجرایی
 • ابداع مدل نظری تکانه بر مدل سازی برای بر هم کنش ذرات بنیادين(دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
 • اجرای طرح اعتبارسنجی نظريه های ضد گرانش دينامیک خازن های نامتقارن (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
 • طراحی و ساخت اولین نمونه گراويتیتور (gravitator) ؛ دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • طراحی و ساخت نمونه عملیاتی خازن های نامتقارن (Asymmetric capacitors)
 • همکاری در گروه تحقیقاتی باران زايی مصنوعی (HAARP) دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 • مطالعه نظری و طراحی لامپ ترايود سرامیکی فلز مینیاتوری – 6C45K ؛ شرکت دانش بنیان موج بر شهاب
 • هدايت گروه R & D گروه صنعتی تاکنو گاز به منظور افزايش راندمان حرارتی اجاق گاز خانگی
 • طراحی و ساخت دستگاه ESP جاذب ريزگردها در چارچوب شرکت تحقیقاتی پارس فیزيک
 • همکاری در پروژه طراحی و ساخت فیوز خازنی مجاورتی شرکت دانش بنیان کیمیا سازه رايکا
مجوزها و افتخارات